Історія кафедри обліку і аудиту

Завідувач кафедри обліку і аудиту Чудовець Віталій Васильович – кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор, член Волинського територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ є однією з базових кафедр факультету обліку, фінансів, лінгвістики та права, яка стійко розвиває минулі напрацювання, досліджує сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.

Підготовку фахівців з обліку і аудиту у Луцькому НТУ розпочато в 1994 році за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра. Перший захист дипломних проектів за спеціальністю «Облік і аудит» відбувся у 1999 році. За 15 років колективом кафедри було підготовлено 1755 фахівців, з них 280 магістрів та 1475 спеціалістів. З 2016 року розпочато підготовку за спеціальністю «Облік і оподаткуванння».

 Викладачі кафедри є членами Волинського територіального відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, що в свою чергу дозволяє забезпечити головні завдання з підвищення ролі і престижу професії бухгалтера в суспільстві, вдосконалення професійних знань і кваліфікації бухгалтерів, провадження наукових розробок за напрямами вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу, контролю. За програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів СІРА сертифікат практикуючого бухгалтера (САР) отримали Бабіч І.І., Писаренко Т.М., Сидоренко Р.В.

Пріоритетним напрямком розвитку кафедри є забезпечення студентів сучасними знаннями комп’ютерних систем і технологій та практичними навиками їх використання у професійній діяльності. З цією метою заняття проводяться у спеціалізованих комп’ютерних аудиторіях університету. Придбана ліцензійна програма «1С: Підприємство 8.0» дає можливість навчати студентів роботі з програмою «1С: Бухгалтерія для України». К.е.н., доцент Голячук Н.В. пройшла сертифікований курс навчання «Використання прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України» в Центрі Сертифікованого Навчання м. Києва. Завдяки такому навчанню є можливість використання методичних матеріалів, розроблених спеціалістами фірми 1С, в навчальному процесі при підготовці студентів-обліковців.


Викладачі кафедри поєднують викладацьку роботу з практичною діяльністю, адже практичний досвід роботи є невід’ємною складовою в процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Кафедра обліку і аудиту – це команда фахівців, яка активно підтримує та нарощує молоді кадри, сприяє розвитку теорії та практики бухгалтерського обліку. 

Виходячи із фундаментального значення науки у розвитку суспільства, наукова робота кафедри є ключовим засобом підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання розвитку обліку та контролю, постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та самовдосконалюватись.
 Багатоаспектними є напрями наукових досліджень викладачів кафедри:

Розвиток інституту бухгалтерського обліку в соціально орієнтованому економічному просторі (Тлучкевич Н.В., Чудовець В.В.)

Формування інституціонального середовища природокористування в умовах ринкових відносин (Голян В.А.)

Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю та інтелектуальним потенціалом підприємств (Жураковська І.В.)

Організаційно-методичне забезпечення обліку на сільськогосподарських підприємствах (Гаврилюк О.О., Зеленко С.В., Нагірська К.Є.)

Організація управлінського обліку в системі прийняття рішень соціально-економічного розвитку (Писаренко Т.М., Тлучкевич Н.В.)

Контроль, як складова інформаційного базису стратегічного управління (Бабіч І.І., Ткачук І.М.)

Капіталізація сільського господарства України: проблеми та перспективи (Нужна О.А.)

Теорія і методологія аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (Бродська І.І., Московчук А.Т., Талах Т.А.)

Інформаційні технології та їх застосування в бухгалтерському обліку (Голячук Н.В.)

Проблеми і перспективи розвитку виробничо-економічних відносин суб’єктів бізнесу в умовах стратегічного розвитку (Сидоренко Р.В.)

Для популяризації результатів проведених досліджень та розробок викладачі кафедри обліку і аудиту беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, висвітлюють результати роботи у наукових виданнях.

Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено комплекс науково-методичної документації, який включає підручники, навчальні посібники, робочі програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, курсових, дипломних проектів, контрольних, випускних, магістерських робіт, тести контролю знань, бібліографічні каталоги. Викладачами кафедри систематично публікуються монографії, підручники (з грифом МОН України)  навчальні посібники (з грифом МОН України), електронні навчальні посібники. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу.

    Традицією кафедри обліку і аудиту є організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика»;

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю»;

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»;

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»

  В рамках наукового співробітництва кафедра підтримує міжнародні зв’язки із зарубіжними ВНЗ, зокрема Республіки Білорусь (Полоцький державний університет), Республіки Казахстан (Університет імені Д.А. Кунаєва), Республіки Польща (Державна Вища Школа Східноєвропейська та Вища Школа Господарча в Перемишлі), Республіки Болгарія (Університет національного та світового господарства), Російської Федерація (Волзький університет імені В.Н. Татіщева, Горно-Алтайський державний університет, Кемеровський державний університет, Південно-Західний державний університет, Волгоградський філіал Російського державного торгово-економічного університету, Південно-Уральський державний університет, Сибірський державний технологічний університет, Південно-Західний державний університет).

 Створення середовища творчого, інтелектуального, культурного спілкування опирається на формування орієнтацій студентської молоді. Розвиток даного напрямку можливий за рахунок створення й зміцнення традицій кафедри, участі в проведенні наукових та культурних заходів як у рамках кафедри, факультету, так і університету в цілому.
Студенти спеціальності «Облік і аудит» беруть активну участь в серії ігор «Що? Де? Коли?» Луцького НТУ та кубку Волині з брейн-рингу.
Для всебічного творчого розвитку і поглиблення фахових знань студентів при кафедрі обліку і аудиту функціонують студентські наукові гуртки: Актуальні питання бухгалтерського обліку (керівник – к.е.н., доцент Жураковська І.В.), Світ управлінського обліку (керівник – к.е.н., доцент Тлучкевич Н.В.), Фінансовий облік (керівник – к.е.н., доцент Чудовець В.В.). Участь у гуртках проводяться у формі наукових семінарів та круглих столів, на яких заслуховуються повідомлення студентів про результати їх наукової роботи, що в свою чергу допомагає виробити вміння доповідати та захищати результати своїх наукових досліджень.

Формуючи сучасного фахівця з обліку і аудиту, професорсько-викладацький колектив кафедри звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, дотримання принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, політичної поміркованості та підвищення громадської активності студентів.

З метою сприяння студентству у визначенні з майбутньою професією та плануванням професійної кар’єри, в отриманні додаткових професійних знань та навичок, необхідних для майбутнього фахівця, налагодження контактів з підприємствами, організаціями, установами – потенційними роботодавцями при кафедрі обліку і аудиту створено студентське бюро з кар’єрного росту «Кар’єрне портфоліо».

Випускники кафедри обліку і аудиту працевлаштовуються за фахом і обіймають керівні посади на підприємствах як Волинської області, так і інших регіонів України, зокрема: ТзОВ «Західпромторг», ТзОВ «Волвест-груп», Ратнівський РЗМПО, ТзОВ «Котон», ДП ЛРЗ «Мотор», СГПП «Дружба», Група компаній «Модерн-Експо», Волинське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України, Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області, Головне управління Міндоходів у Волинській області, Територіальне медичне об’єднання Любомльського і Шацького районів та інші.
Колективу кафедри обліку і аудиту є ким пишатись, адже наші випускники працюють на ключових посадах у державних та комерційних структурах: О. Середа – головний бухгалтер СВК «Урожай», В. Скопюк – заступник директора по комерції та фінансах ТзОВ «Алфаінтерпласт», Б. Наливайко – головний бухгалтер ТОВ «Світ каменю», М. Органіста – головний бухгалтер ТзОВ «Наш Край Груп», І. Московчук – менеджер відділу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», І. Курліщук – директор ФГ «Ярина-Агро», О. Ткачук – головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Володимир-Волинського управління державної казначейської служби України.
Кращі випускники-обліковці продовжують навчання в аспірантурі. За період діяльності кафедри нашими випускниками захищено 11 кандидатських дисертацій. Молоді науковці поповнюють склад кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Стратегічними напрямами перспективної діяльності кафедри обліку і аудиту є забезпечення належної якості освіти і підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом: покращення матеріальної бази; впровадження новітніх форм та методів навчання; розширення кола міжнародної діяльності та міжнародних наукових зв’язків; проведення міжнародних науково-практичних конференцій; посилення співпраці з місцевими органами влади та бізнесовими структурами.

+380332789952, +380502628300 oa@lntu.edu.ua

Log in