Ткачук Ірина Миколаївна

Посада:
доцент кафедри обліку і аудиту
 
Дисципліни, які викладає׃
«Аналіз господарської діяльності», «Державний фінансовий контроль», «Контроль і ревізія», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік у зарубіжних країнах»
 
Освіта:
2001 р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
 
Науковий ступінь, вчене звання׃
2008 р. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
2010 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Кандидатська дисертація:
2008 р. – Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
 
Досвід роботи׃
2000-2006 рр. – головний бухгалтер ТОВ «Луцькавтодор-транс»
2001-2008 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту
2008 р. по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту
 
Основні публікації:
Монографії:
Ткачук І.М. Організація та методика обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика: монографія / І.М. Ткачук – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 204 с.
Ткачук І.М. Відповідальність як невід’ємна складова стратегічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства/ І.М. Ткачук //Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: колективна монографія [за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук] – Луцьк:СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – C. 194-202
Ткачук І.М. Професійна компетентність як показник якості ведення бухгалтерського обліку / І.М. Ткачук // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 232-246
 
Навчальні посібники:
Ткачук І.М. Облік у зарубіжних країнах. Практикум: навч. посіб. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – 300 с.
Аналіз господарської діяльності. Практикум./ [Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А.,Ткачук І.М.]: Навч. посіб. –  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – 220 с.
 
Наукові інтереси:
- теорія бухгалтерського обліку;
- організація та методика контролю діяльності підприємства;
- облік  і контроль відповідальності в умовах соціально-економічного розвитку підприємства.
 
Громадська діяльність та членство:
Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 

Log in