Жураковська Ірина Володимирівна

 • Посада:
 • доцент кафедри обліку і аудиту
 • Дисципліни, які викладає׃
 • «Теорія бухгалтерського обліку», «Професійна етика бухгалтера і аудитора», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Податкова звітність»
 • Освіта:
 • 2005р. – Луцький державний технічний університет, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
 • Науковий ступінь, вчене звання׃
 • 2008 р. – ННЦ «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • 2010 р. – доцент кафедри обліку і аудиту
 • Кандидатська дисертація:
 • 2008 р. – Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах
 • Досвід роботи׃
 • 2003 -2005 р.р. – бухгалтер;
  2005 - 2006 р.р. – головний бухгалтер;
  2006 - по д.ч. - асистент аудитора;
  2006 – 2008 р.р. – асистент кафедри обліку і аудиту;
  2008 - 2009 р.р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту;
  2009 - по даний час – доцент кафедри обліку і аудиту;
 • Основні публікації:
 • Монографії:
 • 1. Садовська І.Б., Сардачук І.І., Жураковська І.В. Облік і контроль відносин власності в сільському господарстві: теорія і практика: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 264с.
 • 2. Садовська І.Б., Жураковська І.В. Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика: Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 295 с
 • 3. Садовська І.Б., Голян В.А., Сардачук І.І., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В. Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур. Монографія. –  Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2013. – 314 с. 
 • 4. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є.В. Калюга та ін.; за заг. ред. Т.І. Єфіменко – К. : ДННУ “Акад. управління”, 2013. – 526с.Автори:Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є.В. Калюга,І. І. Бабіч, Ю.С. Дроговоз, І. В. Жураковська, О.В. Маркевич, В. К. Орлова, В.В. Регурецький, Н.А. Романова, І. Б. Садовська, С.І. Сороко.
 • 5. Жураковська І.В. Соціально-економічніаспекти використання показників інтелектуального капіталу в звітності зарубіжних країн / І.В. Жураковська // Механізм забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: [монографія] /колектив авторів за ред. д-ра екон. наук Н.С. Різник, канд. екон. наук А.Т. Московчук. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – С.121-133.
 • 6. Жураковська І.В. Організація податкового контролю в органах Міністерства доходів і зборів України/ І.В. Жураковська // Облік, аналіз та контроль: теорія, методологія, практика: [монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2014. – 274 с. – С. 199-213
 • Навчальні посібники:
 • 1. Садовська І.Б., Жураковська І.В. Практикум з бухгалтерського обліку: Навч. посіб. –  Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. - 421 с. (рекомендовано  МОНУ Лист №1.4/28-Г-2747 від 17 грудня 2008 р.)
 • 2. Організація обліку / [Садовська І.Б., Голян В.А, Бабіч І.І., Чудовець В.В., Тлучкевич Н.В., Жураковська І.В.]: Навч. посіб. За ред. І.Б. Садовської. –  Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. - 646 с. (рекомендовано  МОНУ Лист №1/11-4897від 12.11.2010р.)
 • 3. Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами [Левицька С.О., Садовська І.Б., Бабіч І.І., Жураковська І.В.]: Навч. посіб. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2013. - 410 с.(Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1/11-8515 від 20.05.2013р.)
 • Наукові інтереси:
 • - облік, контроль та управління інтелектуальним капіталом підприємства;
 • - соціальна функція обліку;
 • - оцінка в обліку.
 • Громадська діяльність та членство:
 • Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
 

Log in